Diensten

Ik adviseer, registreer en zo nodig sta ik jou bij in een conflict. Hieronder vind je meer informatie over de rechtsgebieden en onderwerpen waar ik in gespecialiseerd ben. Steeds ben ik erop gericht de beste strategie te vinden die voor jou werkt. Daarbij zie ik het glas als halfvol; ik ben niet het type jurist dat je vertelt wat er allemaal niet kan, maar geef aan wat juist wél mogelijk is. Meer over mijn werkwijze vind je hier

Merken

Voor ondernemingen, hoe klein of groot ook, is het belangrijk dat hun merk (of het nou gaat om een woordmerk of logo) exclusief kan worden gebruikt en dat anderen kunnen worden verboden om datzelfde merk of een overeenstemmend merk te gebruiken. Dit geldt niet alleen voor een corporate brand (denk aan Unilever), maar ook voor alle productnamen die een onderneming gebruikt. Een merkregistratie is essentieel om bescherming te kunnen claimen: zonder merkregistratie kan er niet worden opgetreden tegen een concurrent die een gelijkend merk gebruikt.

Ik help je bij de vastlegging van jouw merk en adviseer je over de mogelijkheden merkbescherming uit te breiden naar andere landen. Over de vereisten voor merkbescherming en de mogelijkheden om op te treden vind je hier meer. Uiteraard kun je bij mij terecht voor vragen over de registreerbaarheid van jouw merk.

Voorafgaand aan de registratie van een merk kan de beschikbaarheid van het merk worden onderzocht. In zo’n onderzoek kijk ik welke oudere merken er zijn geregistreerd die mogelijk bezwaarlijk kunnen zijn voor de registratie en het gebruik van jouw merk. Zo weet je dus of je ongestoord je merk kunt gebruiken.

Modellen

Net als een merk kan ook de vormgeving van een product – een ‘model’ – worden geregistreerd. Op basis van zo’n modelregistratie wordt een vrij ruime bescherming verkregen, dus het is over het algemeen erg aan te raden om een model te registreren. Hier vind je meer informatie over hoe modelbescherming in zijn werk gaat. Ik adviseer je graag over de haalbaarheid en help je bij de registratie.

Ik ben erkend Benelux en Europees merken- en modellengemachtigde en draag het kwaliteitskeurmerk van de BMM.

Buiten de registratie van merken en modellen kan exclusiviteit van creaties tot op zekere hoogte contractueel worden geregeld. Ik adviseer je graag over de mogelijkheden.

Voor veel creatieve ondernemers meer een moetje dan een hobby, maar contracten zijn wel onmisbaar om een samenwerking in goede banen te leiden. Een goed contract regelt (uiteraard) de belangrijke afspraken in een samenwerking, is duidelijk, maar is ook gericht op een win-win uitkomst. Op termijn ontstaan daarmee de beste samenwerkingen. Met name wanneer er tijdens een samenwerking vraagtekens rijzen is het belangrijk om een duidelijk contract te hebben om op terug te kunnen vallen. Goed regelen dus. Of nog beter, laat mij dat doen! 

Ik kan je helpen met het beoordelen of opstellen van verschillende commerciële contracten op het gebied van merken, productvormgeving, ontwerpen, muziek en film die je kunt tegenkomen in jouw (mogelijke) samenwerking met andere partijen, zoals licentiecontracten, distributiecontracten, uitgeefcontracten, overdracht van intellectuele eigendom, samenwerkingscontracten en geheimhoudingscontracten.

Ook bij contracten met een wat meer eenzijdig karakter, zoals leverings- en algemene voorwaarden, help ik je graag.

Als dat wenselijk is, kan ik uiteraard ook namens jou onderhandelen.

Naast het merken- en modellenrecht zijn er nog verschillende andere intellectuele eigendomsrechten, zoals het handelsnaamrecht, het auteursrecht en het naburig recht. Hier vind je meer informatie over de verschillende intellectuele eigendomsrechten en de situaties waarin tegen inbreukmakers kan worden opgetreden.

Ik adviseer je graag wanneer je te maken hebt met een (mogelijk) geval van inbreuk op jouw intellectuele eigendom en stel een plan van aanpak op, gericht op een effectieve en efficiënte strategie.

Het kan natuurlijk ook andersom zijn: dat jij bent aangesproken wegens (beweerdelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Grote kans dat de schrik er dan goed in zit, maar er zijn over het algemeen veel redenen te bedenken waarom de soep uiteindelijk toch niet zo heet wordt gegeten als opgediend. Ik adviseer je graag over een effectieve verdedigingstactiek.

In het merkenrecht bestaan bijzondere procedures, die als doel hebben om te voorkomen dat het merk van een ander wordt geregistreerd of om een bestaande merkregistratie door te halen.

Het gaat in dit soort gevallen bijvoorbeeld om merken die identiek zijn aan een ouder merk of daar dermate veel op lijken, dat er sprake is van verwarringsgevaar. Als houder van dat oudere merk kun je dan bezwaar maken door middel van een oppositie of door middel van een doorhalingsprocedure.

Ik heb veel ervaring met beide soorten procedures en sta je daarin graag bij. Uiteraard ook als de procedure tegen jouw merk is gericht.

Ik adviseer ook over andere rechtsgebieden die grenzen aan intellectuele eigendom, zoals reclamerecht en ongeoorloofde mededinging. Voorbeelden hiervan zijn misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame waarin het product van een concurrent wordt genoemd; dat is slechts onder voorwaarden toegestaan. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het slaafs nabootsenvan een product, zelfs van een product dat niet beschermd wordt door een IE-recht zoals het auteursrecht of modellenrecht.

In het mediarecht gaat het, behalve om de Mediawet (waarin de verplichtingen van de publieke omroepen zijn vastgelegd), in bredere zin om uitingen in de media en de toelaatbaarheid daarvan. Daarbij gaat het vaak om de afweging tussen, aan de ene kant, de vrijheid van meningsuiting en, aan de andere kant, de bescherming van privacy of eer en goede naam. Ook het portretrecht speelt een belangrijke rol in het mediarecht. Ik adviseer je graag wanneer jij te maken hebt met een mediarechtelijke kwestie.

Privacyrecht regelt, kort gezegd, de verplichtingen rondom het gebruik van persoonsgegevens. Het is een steeds groter wordend punt van aandacht binnen ondernemingen, met, als bekende ontwikkeling, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die in 2018 in werking trad.

Voor diverse vragen over de verplichtingen rondom het gebruik van persoonsgegevens, vaak toch nog een groot vraagteken voor veel ondernemers, kun je bij mij terecht.

Ik ben beschikbaar als interim jurist (in-house) op het vlak van intellectuele eigendomsrecht (en aanverwante rechtsgebieden) en commerciële contracten. Ook als interim jurist adviseer ik helder en to the point: geen uitvoerige juridische theorie en lange lappen tekst, maar een scherpe analyse gericht op een pragmatische oplossing. Ik maak de vertaalslag van de juridische theorie naar een concrete oplossing die in de praktijk ook daadwerkelijk wérkt.

Voor advocatenkantoren en merkenbureaus ben ik beschikbaar voor advieswerk op dossier niveau. Daarbij kan ik ook op de achtergrond adviseren; zie mij dan als juridische ghostwriter.