Auteursrecht

Wat beschermt het auteursrecht?

 • Een ‘werk’ dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het stempel van de maker draagt (juristentaal voor een origineel werk dat door creatieve inspanningen tot stand is gekomen)
 • Alles wat banaal is of gekopieerd van een ander is uitgesloten van bescherming
 • Technisch bepaalde vormgeving is uitgesloten van bescherming
 • Voorbeelden van beschermde werken zijn: productvormgeving, productverpakkingen, logo’s, tekeningen, boeken, vertalingen, wetenschappelijke artikelen, scripts, formats, films, software en muziek (en ga zo maar door)

Waartegen beschermt het auteursrecht?

 • Auteursrecht geeft de maker het exclusieve recht om het werk te verveelvoudigen en openbaar te maken
 • Dit betekent dat de maker een verbodsrecht heeft, waarmee ongeautoriseerde handelingen kunnen worden verboden
 • Onder verveelvoudigingen worden begrepen directe kopieën van het werk, maar ook afwijkende werken, voor zover de totaalindrukken van de beide werken dermate dicht bij elkaar liggen dat het latere werk als ontlening moet worden gezien
 • Het auteursrecht biedt ook bescherming tegen de wijziging of aantasting van het werk (persoonlijkheidsrechten van de maker)
 • In de wet zijn enkele uitzonderingssituaties benoemd waarin geen sprake is van inbreuk op auteursrecht, bijvoorbeeld in het geval van een privé kopie

Hoe werkt de bescherming?

 • Auteursrecht is geregeld in de Auteurswet
 • Er is geen registratieplicht (of zelfs -mogelijkheid) en de bescherming ontstaat van rechtswege
 • Het auteursrecht blijft bestaan tot 70 jaar na de dood van de maker of, als een rechtspersoon (bijvoorbeeld van een B.V.) als maker wordt gezien, tot 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk
 • In geval van een mogelijke inbreuk moet de maker van het originele werk zelf naar de rechter stappen
 • De maker moet zelf aannemelijk kunnen maken dat zijn werk origineel is
 • Het is belangrijk om de totstandkoming van het werk goed te documenteren, zodat het nodige bewijs kan worden geleverd
 • Er zijn ook instanties (zogeheten collectieve beheersorganisaties, bijvoorbeeld Buma/Stemra) die namens auteursrechthebbenden optreden, met name om vergoedingen te incasseren

Vraag over auteursrecht?

Laat het me weten