Algemene voorwaarden Cleuver Legal

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Cleuver Legal: de eenmanszaak van mr. J.R. Cleuver, gevestigd in Den Haag, met KvK-nummer 77703561.

b. Cliënt: de contractspartij van Cleuver Legal.

c. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en Cleuver Legal, waarbij Cleuver Legal juridische diensten verricht voor Cliënt.

d. Honorarium: de financiële vergoeding die Cleuver Legal voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënt is overeengekomen, een en ander exclusief verschotten en BTW.

e. Verschotten: de kosten die door Cleuver Legal worden gemaakt in het belang van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, zoals reiskosten, griffierechten en taksen verschuldigd aan rechtsprekende instanties, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom of het European Union Intellectual Property Office.

Artikel 2: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of offertes tussen Cleuver Legal en Cliënt, tenzij voorafgaand aan de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Een digitaal exemplaar van de algemene voorwaarden, dan wel een hyperlink die leidt naar een online raadpleegbaar exemplaar van de algemene voorwaarden op https://cleuver.legal, wordt bij de opdrachtbevestiging verstrekt.

b. Cleuver Legal heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf het moment van toezending daarvan aan Client van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: De Overeenkomst

a. De tussen Cleuver Legal en Cliënt tot stand gekomen Overeenkomst is een overeenkomst van opdracht. Na het verstrekken van een opdracht aan Cleuver Legal, komt de Overeenkomst tot stand nadat Cleuver Legal een bevestigingse-mail aan Cliënt heeft gezonden waarin de opdracht wordt aanvaard. De Overeenkomsten komen tot stand met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.

b. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

c. Met het oog op het goed uit kunnen voeren van de Overeenkomst door Cleuver Legal, zullen door Cliënt de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking worden gesteld.

d. Cleuver Legal voert de Overeenkomst uit met een zorgvuldigheid die van hem, als professioneel juridisch dienstverlener, mag worden verwacht.

e. De Overeenkomst houdt geen resultaatsverbintenis in, maar is een inspanningsverbintenis. Cleuver Legal kan dus niet garanderen dat het beoogde resultaat zal worden behaald.

f. Cleuver Legal is gerechtigd om, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, derden in te schakelen voor rekening en risico van Cliënt. In dat geval zal Cleuver Legal Cliënt op de hoogte stellen van ingeschakelde derden.

g. Wanneer de Overeenkomst betreft het doen van merk- en modelaanvragen of de vertegenwoordiging in een procedure, omvat de Overeenkomst tevens in de opdracht om Cliënt op te berichten over de status en belangwekkende gebeurtenissen in het kader van genoemde aanvragen. Indien dergelijke werkzaamheden meer omvatten dan het enkel doorzenden van correspondentie afkomstig van instanties, is Cleuver Legal gerechtigd om een Honorarium in rekening te brengen.

h. Cleuver Legal zal opdrachten persoonlijk uitvoeren. Cleuver Legal heeft in geval van ernstige ziekte of langdurige afwezigheid een waarnemingsovereenkomst gesloten met DayOne Advocaten LLP te Den Haag. Indien zich een geval voordoet waarin waarneming noodzakelijk is, dan zal dat door Cleuver Legal of waarnemende advocaat met Cliënt worden gecommuniceerd.

Artikel 4: Honorarium

a. Cleuver Legal en Cliënt komen, voorafgaand aan de werkzaamheden, een Honorarium overeen. Indien het Honorarium gebaseerd is op het aantal aan de zaak bestede uren, zullen eventuele genoemde schattingen van het totaalbedrag een indicatie zijn en niet een maximumbedrag, tenzij Cleuver Legal anders aangeeft. Wanneer een schatting van de totale kosten substantieel dreigt te worden overschreden zal Cleuver Legal dit van tevoren bij Cliënt melden.

b. Cleuver Legal behoudt zich het recht voor vaste tarieven en uurtarieven periodiek te indexeren of te wijzigen. In beginsel zullen vaste tarieven en uurtarieven jaarlijks per 1 januari worden verhoogd.

c. Het Honorarium zal in beginsel in rekening worden gebracht aan het begin van de maand, volgend op de maand waarin de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De betaaltermijn van facturen bedraagt veertien (14) dagen na de factuurdatum.

d. Cleuver Legal behoudt zich het recht voor om betaling vooraf dan wel betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de werkzaamheden. Een dergelijke situatie kan zich voordoen wanneer Cleuver Legal voor de eerste keer zakendoet met Cliënt, wanneer Cliënt buiten Nederland is gevestigd of wanneer er sprake is van Verschotten. In geval van een ontvangen voorschot zal deze worden verrekend met de definitieve factuur.

e. Wanneer een factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, maakt Cleuver Legal aanspraak op de wettelijke handelsrente die verschuldigd is over de periode na de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige betaling.

f. Wanneer een factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan heeft Cleuver Legal voorts het recht om verdere werkzaamheden voor Cliënt op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet dat Cliënt gehouden is om openstaande facturen en nog niet gefactureerde werkzaamheden te betalen. Daarnaast heeft Cleuver Legal het recht om de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden wanneer Cliënt, ook na aanmaning daartoe, in gebreke blijft de factuur te voldoen.

g. Cleuver Legal probeert incassomaatregelen ten aanzien van onbetaalde facturen zoveel mogelijk te voorkomen. Als het na meerdere vergeefse minnelijke pogingen toch onvermijdelijk zou blijken om incassomaatregelen te treffen, zal Cleuver Legal de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die verband houden met de incassomaatregelen, op Cliënt verhalen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Cleuver Legal voor schade tegenover Cliënt en derden is beperkt tot het bedrag waarop in voorkomend geval aanspraak kan worden gemaakt op basis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Cleuver Legal, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de verzekering voor rekening van Cleuver Legal komt.

b. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op basis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, en Cleuver Legal niettemin aansprakelijk kan worden gehouden, is de aansprakelijkheid van Cleuver Legal beperkt tot het door Cliënt betaalde Honorarium, maar met inachtneming van een maximum van €10.000,- EUR.

c. Cleuver Legal is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van Cliënt als gevolg van de opschorting van werkzaamheden om de in Artikel 4f genoemde redenen.

d. Cleuver Legal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van ingeschakelde derden als genoemd in Artikel 3f.

e. Cleuver Legal is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van door Cleuver Legal geraadpleegde literatuur- of jurisprudentiebronnen en door Cleuver Legal geraadpleegde registers, alsmede voor onjuistheden en/of onvolledigheden in door Cliënt of andere betrokken partijen verstrekte informatie.

Artikel 6: Privacy en communicatie

a. Cleuver Legal verwerkt, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, persoonsgegevens. Dit gebeurt steeds in lijn met de geldende privacywetgeving. Het privacy en cookie statement van Cleuver Legal is raadpleegbaar op https://cleuver.legal.

b. De schriftelijke communicatie tussen Cleuver Legal en Cliënt vindt hoofdzakelijk via e-mail plaats. Hoewel Cleuver Legal passende maatregelen treft in het kader van digitale beveiliging, erkennen beide partijen dat elektronische communicatie in het algemeen niet te allen tijde gevrijwaard is van onderschepping, manipulatie, infectie met virussen, vertraging of verkeerde doorzending.

Artikel 7: Recht en rechter

a. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

b. De rechtbank in Den Haag is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.