Contracten & IE

Er zijn verschillende soorten contracten rondom IE-rechten. Hoewel partijen in principe vrij zijn om af te spreken wat zij willen, kent elke branche zijn eigen specifieke contracten. Veel voorkomende contracten op het gebied van intellectuele eigendom zijn licenties, overdrachten, uitgeefcontracten, muziekuitgavecontracten of platencontracten, samenwerkingscontracten en ontwerpopdrachten. In de kern komen deze contracten er steeds op neer dat IE-rechten ofwel worden overgedragen ofwel dat het gebruik van de IE in licentie wordt gegeven.

Overdracht van IE-rechten

Met een overdracht gaat het eigendom op de IE-rechten geheel of gedeeltelijk ‘definitief’ over aan de verkrijger. De oorspronkelijk rechthebbende heeft dus daarna geen zeggenschap meer over commerciële handelingen met betrekking tot bijvoorbeeld het overgedragen auteursrecht op een verpakking of het merkrecht op een logo. Vaak wordt er in deze situatie gebruik gemaakt van een eenmalige vergoeding als koopsom.

Voor het auteursrecht en naburig recht geldt dat de persoonlijkheidsrechten – zoals het recht op naamsvermelding of het recht om bezwaar te maken tegen wijzigingen – niet kunnen worden overgedragen. Wel kan er afstand worden gedaan van enkele van de persoonlijksheidsrechten.

De overdracht moet schriftelijk worden vastgelegd; een mondelinge overdracht is dus niet rechtsgeldig.

Licentie

Door een licentie te verstrekken geeft de rechthebbende toestemming voor het gebruik van IE, terwijl het eigendom behouden blijft. Bij het verstrekken van een licentie is er een aantal zaken waarover partijen overeenstemming moeten zien te bereiken, met name:

  • Is de licentie wel of niet exclusief
  • Op welke handelingen of op welk toepassingsgebied heeft de licentie betrekking
  • Voor welk territorium wordt de licentie verleend
  • Voor hoe lang wordt de licentie aangegaan
  • Wie moet of mag er optreden in geval van inbreuk op de IE door derden
  • De hoogte van de royalty’s en de financiële verantwoording

Licenties hoeven niet in alle gevallen schriftelijk te zijn. De exclusieve licentie voor het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk of van de uitvoering van de uitvoerend kunstenaar moet wél schriftelijk zijn overeengekomen. Los hiervan heeft het uiteraard in alle gevallen sterk de voorkeur om licenties schriftelijk te regelen.

Laat het me vooral weten als ik jou kan helpen met het scannen of opstellen van een IE-contract.

Vraag over contracten & IE?

Laat het me weten